Rok 2006


UCHWAŁA Nr XXXIV/296/2005
RADY GMINY CZERNICHÓW

z dnia 1 grudnia 2005 r.

w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 r.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. Nr 142 póz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), oraz art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r.) Rada Gminy Czernichów

u c h w a l a, co następuje:

§1

Uchwala się Roczny Program Współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów

§3

Z dniem 31 grudnia 2005 r. traci moc uchwała Nr XXV/200/2004 Rady Gminy Czernichów z dnia 21 grudnia 2004 r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.Załącznik nr 1do Uchwały Nr XXXIV/296/2005
Rady Gminy Czernichów
z dnia 1 grudnia 2005 r.


ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CZERNICHÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2006


WSTĘP

Podstawą Programu współpracy Gminy Czernichów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006, jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873). Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. Program zawiera podstawowe cele, zasady oraz przedmiot współpracy, a także formy i sposób realizacji Programu.


ROZDZIAŁ I

Cele Programu

1. Umacnianie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych.

2. Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje.

3. Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów

4. Poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.

5. Intensyfikacja działań na rzecz dzieci i młodzieży.

6. Otwarcie na innowacyjność, poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, prowadzonych przez samorząd.

ROZDZIAŁ II

Zasady współpracy

Program współpracy Gminy Czernichów z organizacjami pozarządowymi opiera się na wymienionych niżej zasadach:

1. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności na terenie gminy Czernichów lub na rzecz jej mieszkańców.

2. Zasada pomocniczości - samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym, w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;

3. Zasada suwerenności stron - władze samorządowe i organizacje nie narzucają sobie nawzajem zadań, szanując swoją autonomię, mogą natomiast zgłaszać wzajemne propozycje i deklaracje, gotowość wysłuchania propozycji drugiej strony;

4. Zasada partnerstwa - współpraca pomiędzy władzami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi oparta jest na obopólnych korzyściach, woli i chęci wzajemnych działań, współdziałaniu na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów;

5. Zasada efektywności - samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w celu prowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych działań, wspólnie dążą do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów z realizacji zadań publicznych;

6. Zasada uczciwej konkurencji - zarówno władze samorządowe, jak i organizacje, w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych środków publicznych działają zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając dobra wzajemnych działań;

7. Zasada jawności - procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne. Dotyczy to w szczególności udostępniania, organizacjom przez gminę, informacji o celach, kosztach i efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz kryteriach oceny projektów. Zasada obliguje również organizacje do udostępniania gminie danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz sytuacji finansowej.

8. O realizacji zadań decydują priorytety przyjęte przez Radę Gminy Czernichów.

ROZDZIAŁ III

Przedmiot współpracy

Współpraca z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1519 z późn.zm.), a w szczególności zadań o zasięgu gminnym w dziedzinie:


1. Ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi i młodzieżą znajdującą się w trudnej sytuacji oraz przeciwdziałania patologiom społecznym:

- Realizacja, wspomaganie programów profilaktyczno-edukacyjnych podejmowanych przez różne grupy i stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przedłożonych projektów,

- Wspomaganie wypoczynku dzieci i młodzieży zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych,
- Organizowanie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
- Realizacja programu w zakresie organizacji czasu wolnego oraz zajęć pozalekcyjnych.

2.Upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę:

- Organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy,
- Organizacja imprez masowych,
- Organizacja międzynarodowej wymiany kulturalnej,


3. Kultury fizycznej i sportu:

- Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu,

- Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy, w szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów.

ROZDZIAŁ IV

Formy współpracy

Realizowanymi w ramach Programu formami współpracy o charakterze finansowym i pozafinansowym Gminy Czernichów z podmiotami Programu są:


1. Zlecanie podmiotom Programu zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie,

2. Powierzanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na współfinansowanie ich realizacji,

3. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności poprzez:

- utworzenie na stronie internetowej Gminy działu umożliwiającego prezentacje organizacji pozarządowych z terenu gminy Czernichów

- zapoznanie organizacji pozarządowych z obszarami działań, w które mogą się włączyć, jako realizatorzy zadań,

- bieżące informowanie o sesjach Rady Gminy Czernichów i posiedzeniach Komisji, na których omawiane będą zagadnienia związane z działalnością statutową organizacji pozarządowych.

4. Konsultowanie aktów prawnych w dziedzinach dotyczących statutowej działalności organizacji pozarządowych poprzez:

- udział organizacji pozarządowych w opracowywaniu projektów rocznych programów współpracy,

- udostępnianie organizacjom pozarządowym projektów uchwał z zakresu związanego z ich statutową działalnością,

5. Inne formy współpracy mogą być realizowane poprzez:

- udostępnianie organizacjom pozarządowym lokali na spotkania ogólnodostępne,

- bieżące poradnictwo oraz pomoc w organizowaniu szkoleń i składaniu wniosków aplikacyjnych,

- prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych przedsięwzięć Gminy i organizacji pozarządowych,

- merytoryczna pomoc w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami pozarządowymi spoza terenu gminy Czernichów.

ROZDZIAŁ V

Realizacja Programu Współpracy

1. Podejmowanie współpracy finansowej z podmiotami Programu następuje w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Wójta Gminy Czernichów, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie.

2. Udział podmiotów Programu w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę Czernichów zapewnia się poprzez zlecenie realizacji tych zadań tym podmiotom, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną, do której należy zadanie.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193, poz. 1891), wraz z wymaganymi załącznikami.

4. Tę samą ofertę na wykonanie zadania publicznego można złożyć tylko do jednego konkursu. Oferta złożona do różnych konkursów podlega wykluczeniu z postępowania konkursowego.

5. W celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty Wójt Gminy Czernichów ogłasza z 30-dniowym wyprzedzeniem otwarty konkurs ofert dla określonego zadania.

6.Pierwszy otwarty konkurs ofert Wójt Gminy ogłasza w styczniu 2006 r.

7. W przypadku nie rozdysponowania w pierwszym konkursie pełnej kwoty przeznaczonej na realizację zadania publicznego, Wójt Gminy ogłasza drugi konkurs w terminie 2 miesięcy od rozstrzygnięcia pierwszego konkursu.

8. Wójt Gminy Czernichów powołuje Komisję Konkursową, a także określa warunki konkursu w drodze zarządzenia.

9. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Czernichów, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe


1. Wysokość środków finansowych na realizację zadań objętych Rocznym Programem Współpracy określa Rada Gminy Czernichów w uchwale budżetowej na 2006 r.

2. Celem wydzielenia środków finansowych w uchwale budżetowej na rok 2007, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 winny złożyć do 30 września 2006 r. propozycje realizacji zadań na kolejny rok.


Informacja wytworzona przez:
Anna Błasiak
email: gmina@czernichow.com.pl tel.:(33) 866 12 22 fax: (33) 866 12 87
, w dniu:  30‑12‑2005 10:26:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Błasiak
email: gmina@czernichow.com.pl tel.:(33) 866 12 22 fax: (33) 866 12 87
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
30‑12‑2005 10:26:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive