Wójt Gminy Czernichów


Barbara KOS-HARAT

 

Przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 11:00 do 16:00. Informacje dotyczące przyjęć można uzyskać w sekretariacie urzędu - tel. 33 860 93 22.

 

Kompetencje i zadania Wójta:

 1. Jest kierownikiem Urzędu w rozumieniu kodeksu pracy i zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych(nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów gminy).
 2. Jest terenowym szefem obrony cywilnej.
 3. Kieruje bieżącymi sprawami Gminy.
 4. Reprezentuje Gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących gminy.
 5. Wydaje decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.
 6. Nadzoruje realizację budżetu.
 7. Nadzoruje realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rzędowej.
 8. Upoważnia pracowników urzędu do podejmowania w imieniu Wójta decyzji, o których mowa w pkt. 5.
 9. Udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji.
 10. Podejmuje czynności należące do kompetencji Rady w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego (czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady).
 11. Mianuje pracowników samorządowych według obowiązujących przepisów i ustalonych zasad.
 12. Powołuje rzecznika dyscyplinarnego w sprawach dyscyplinarnych.
 13. Przedkłada wojewodzie uchwały Rady Gminy w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.
 14. Składa Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji zadań.
 15. Wójt ma prawo wglądu w dokumenty sołectwa.
 16. Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
  • Zastępcy Wójta Gminy
  • Sekretarza Gminy
  • Skarbnika Gminy
  • Zastępcy Kierownika USC
  • Pełnomocnika ds. informacji niejawnych
 17. Wydaje zarządzenia wprowadzające w życie regulaminy dotyczące działalności urzędu, np. instrukcję obsługi dokumentów księgowych, regulaminy funduszu nagród, premii, funduszu świadczeń socjalnych itp.
Informacja wytworzona przez:
Łukasz Fiołek
email: fiolek@czernichow.com.pl tel.:33 866 13 25 fax: 33 866 12 87
, w dniu:  28‑06‑2007 09:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Hodur
email: akmiecik@finn.pl tel.:kamil.marszal
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑02‑2019 08:07:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive