Budżet i finanse


Gmina samodzielnie prowadzi własną gospodarkę finansową na podstawie rocznego budżetu gminy. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Wójt przedstawia Radzie najpóźniej do 15 listopada poprzedzającego rok budżetowy oraz przesyła projekt do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Budżet jest uchwalany przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie później niż do 31 marca roku budżetowego. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie. Bez zgody Wójta, Rada Gminy nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenia planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

 

Dochodami gminy są :

  1. podatki, opłaty i inne wpływy określone ustawowo jako dochody gminy
  2. dochody z majątku gminy
  3. subwencja ogólne z budżetu państwa

Dochodami gminy mogą być

  1. dotacje celowe
  2. wpływy z samoopodatkowania się mieszkańców
  3. spadki, zapisy i darowizny
  4. inne dochody
Informacja wytworzona przez:
Łukasz Fiołek
email: fiolek@czernichow.com.pl tel.:33 866 13 25 fax: 33 866 12 87
, w dniu:  28‑12‑2006 09:43:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Błasiak
email: gmina@czernichow.com.pl tel.:(33) 866 12 22 fax: (33) 866 12 87
, w dniu:  28‑12‑2006 09:43:00
Data ostatniej aktualizacji:
30‑09‑2015 08:15:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie