Komisje Rady Gminy


Rada powołuje ze swego grona komisje do określonych zadań. Rada ze swojego grona powołuje następujące komisje stałe:

 1. Komisja Rewizyjna,
 2. Komisja Gospodarcza, Finansowa, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
 3. Komisja ds. Samorządu Mieszkańców, Prawa, Porządku Publicznego i Praw Obywatelskich,
 4. Komisja Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej,
 5. Komisja Kultury, Turystyki, Sportu i Rekreacji.

Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji wybierają i odwołują członkowie komisji zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Skład osobowy oraz przedmiot działania, rada określa w odrębnej uchwale, kierując się zasadą, że radny może być członkiem maksymalnie dwóch stałych komisji a przewodniczącym tylko jednej komisji stałej. Komisja liczy do 5 osób. Propozycje składu komisji oraz zmian w jej składzie przedstawia przewodniczący Rady Gminy na wniosek radnych lub komisji. Komisje rady podlegają wyłącznie radzie gminy, w całym zakresie swojej działalności, przedkładając jej swoje plany pracy i sprawozdanie z działalności.

 

Do zadań komisji stałych w zakresie spraw, do których zostały powołane, należy w szczególności:

 • opiniowanie projektów uchwał rady oraz sprawowanie kontroli nad ich wykonaniem w zakresie kompetencji komisji,
 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
 • stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie spraw, dla których zostały powołane,
 • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych przez radę, wójta, inne komisje oraz spraw przedkładanych przez członków komisji,
 • kontrola jednostek organizacyjnych gminy i jednostek pomocniczych gminy w zakresie kompetencji danej komisji.

 

Do zadań komisji rewizyjnej należy kontrola działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Rada może zlecić komisji rewizyjnej przeprowadzenie kontroli o charakterze doraźnym. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje do rady gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

 

Rada może powoływać komisje doraźne do realizacji określonych zadań. Zakres działania i kompetencji oraz skład osobowy komisji doraźnych określa rada w uchwale o ich powołaniu. Komisje doraźne składają sprawozdanie ze swej działalności po zakończeniu pracy. Po przyjęciu sprawozdania przez radę i stwierdzeniu, że komisja wykonała swoje zadanie, rada rozwiązuje komisję podejmując stosowną uchwałę.

 

Komisje są zobowiązywane do wzajemnego informowania się w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania przez:

 • wspólne posiedzenia komisji
 • udostępnianie własnych opracowań i analiz
 • powoływanie zespołów do rozwiązywania określonych problemów.

 

Komisje działają na posiedzeniu oraz poprzez swoich członków badających na miejscu poszczególne sprawy. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków przedkładanych radzie i wójtowi. Właściwość merytoryczna komisji do wydawania opinii określa rada gminy. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu i bez prawa do diety. Komisja nie może odmówić wysłuchania określonej osoby, jeżeli z wnioskiem o takie wysłuchanie wystąpi przewodniczący rady, informując o tym przewodniczącego komisji.

 

Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji. Przewodniczący zwołuje posiedzenie komisji zapewniając przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i otwiera przewodniczący rady w terminie 14 dni od jej powołania i ustalenia składu osobowego. Posiedzenia komisji odbywają się w terminach określonych przez samą komisję lub jej przewodniczącego, na żądanie przewodniczącego rady lub pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków komisji, przewodniczącego rady, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia są prawomocne, jeżeli bierze w nich udział, co najmniej 50% członków komisji. O terminie i miejscu posiedzenia komisji zawiadamiani są również przewodniczący i wiceprzewodniczący rady gminy oraz wójt. W czasie nieobecności przewodniczącego komisji, jego obowiązki przejmuje wiceprzewodniczący komisji. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.

 

Stałe komisje działają zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez radę gminy. Rada gminy może dokonywać zmian w zatwierdzonym planie pracy. Komisja jest zobowiązana przedstawić radzie gminy sprawozdanie ze swej działalności, co najmniej 1 raz w roku oraz w każdym czasie na żądanie rady.

 

Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Odpowiedzi na wnioski komisji, w formie pisemnej, Wójt lub upoważniony przez niego pracownik udziela na najbliższym posiedzeniu komisji.

 

Z posiedzeń komisji sporządza się protokół, który powinien zawierać:

 • stwierdzenie prawomocności,
 • porządek obrad,
 • streszczenie wystąpień,
 • treść wniosków poddanych pod głosowanie,
 • wyniki głosowania,
 • treść przyjętych projektów uchwał komisji,
 • kolejny numer, datę, miejsce posiedzenia.

 

Protokół i wnioski z posiedzenia komisji sekretarz komisji niezwłocznie przekazuje do biura rady. Na następnym posiedzeniu komisji protokół winien być odczytany i po uwzględnieniu ewentualnych uwag przyjęty przez komisję. Po przyjęciu przez komisję protokół podpisuje przewodniczący komisji i sekretarz. Wnioski z posiedzenia podpisane przez przewodniczącego komisji składa się w biurze rady w dniu posiedzenia.

 

Informacja wytworzona przez:
Łukasz Fiołek
email: fiolek@czernichow.com.pl tel.:33 866 13 25 fax: 33 866 12 87
, w dniu:  03‑03‑2006 12:14:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Błasiak
email: gmina@czernichow.com.pl tel.:(33) 866 12 22 fax: (33) 866 12 87
, w dniu:  03‑03‑2006 12:14:02
Data ostatniej aktualizacji:
30‑09‑2015 12:02:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie